Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου

Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου (Υ.Ν.Μ.Τ.Ε.Β.Α.) με έδρα την Μυτιλήνη λειτουργεί ως Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) σε επίπεδο Διεύθυνσης και υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων (Γ.Δ.Α.Μ.Τ.Ε.), έχοντας στην αρμοδιότητά της τα νεότερα, μεταγενέστερα του 1830, κινητά και ακίνητα πολιτιστικά αγαθά.
Η χωρική αρμοδιότητα της Υ.Ν.Μ.Τ.Ε.Β.Α. εκτείνεται στις Περιφερειακές Ενότητες του Βορείου Αιγαίου και συγκεκριμένα στα νησιά Λέσβο, Λήμνο, Άγιο Ευστράτιο, Χίο, Ψαρά, Οινούσσες, Σάμο, Ικαρία και Φούρνοι.

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Υ.Ν.Μ.Τ.Ε.Β.Α., σύμφωνα και με το ΠΔ 104/Α/28-8-2014 "Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού", είναι α) ο συντονισμός, η εποπτεία, η δυνατότητα εκτέλεσης και η εναρμόνιση έργων και δραστηριοτήτων αναφορικά με τα μνημεία, τα κινητά πολιτιστικά αγαθά, τα Μουσεία και πολιτιστικά κτήρια, β) Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η παρουσίαση εκπαιδευτικών και άλλων προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων και γ) Η κατάρτιση και συνεχής επαναξιολόγηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Περιφερειακής Υπηρεσίας κατ΄ έτος καθώς και η σύνταξη προτάσεων για την ένταξη νέων έργων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Γενικότερα, η Υ.Ν.Μ.Τ.Ε.Β.Α. είναι αρμόδια για την προστασία, συντήρηση, αποκατάσταση, προβολή νεότερων μνημείων και ιστορικών τόπων καθώς και για τον εντοπισμό, την καταγραφή και την τεκμηρίωση κινητών και ακίνητων πολιτιστικών αγαθών με σκοπό την διατύπωση προτάσεων για τον χαρακτηρισμό μνημείων και ιστορικών τόπων. Κύριος στόχος της Υπηρεσίας είναι η διάσωση, η προστασία, η ανάδειξη και η προβολή του συνόλου της πολιτιστικής κληρονομιάς της Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Μερόπη Φράγκου
Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών έργων Βορείου Αιγαίου

slide

Α' Γυμνάσιο Μυτιλήνης Λέσβου

Μουσείο Δημοκρατίας Αγίου Ευστρατίου

Δημοτικό Μέγαρο Βαθέως Σάμου

Παρασίδειο Νηπιαγωγείο Μύρινας Λήμνου

Δημαρχειακό Μέγαρο Μυτιλήνης Λέσβου

Ανεμόμυλος στην πλάκα Λήμνου

Σκάφος "Αγ. Δημήτριος" τύπου "Βαρκαλας" στην Χίο

Κρήνη Αβδούλ Χαμήτ στην Πλατεία Βουνακίου Χίου

Το Άγαλμα της Ελευθερίας στην Μυτιλήνη Λέσβου

Δύο Ανεμόμυλοι στον Κοντιά Λήμνου

Βιβλιοθήκη "Αδαμάντιου Κοραή" στη Χίο

Βοτσαλωτό στην Αυλή του Αρχοντικού Αλαμανέλλη στη Μυτιλήνη Λέσβου

Γεφύρι στη Θέση "Δασκαλόπετρα" Ομηρούπολης Χίου

Παρθεναγωγείο Μυτιλήνης Λέσβου

Εθνική Τράπεζα Χίου

Κτήριο "Αργεντικό" στον Κάμπο Χίου

Μύλος Περάματος Λέσβου

Ανακοινώσεις και Προκηρύξεις