Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου

Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου

Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου (Υ.Ν.Μ.Τ.Ε.Β.Α.) με έδρα την Μυτιλήνη λειτουργεί ως Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) σε επίπεδο Διεύθυνσης και υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων (Γ.Δ.Α.Μ.Τ.Ε.), έχοντας στην αρμοδιότητά της τα νεότερα, μεταγενέστερα του 1830, κινητά και ακίνητα πολιτιστικά αγαθά.

Η χωρική αρμοδιότητα της Υ.Ν.Μ.Τ.Ε.Β.Α. εκτείνεται στις Περιφερειακές Ενότητες του Βορείου Αιγαίου και συγκεκριμένα στα νησιά Λέσβο, Λήμνο, Άγιο Ευστράτιο, Χίο, Ψαρά, Οινούσσες, Σάμο, Ικαρία και Φούρνοι.

Οι δραστηριότητες της Υ.Ν.Μ.Τ.Ε.Β.Α., στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Εντοπισμό, καταγραφή και τεκμηρίωση κινητών και ακίνητων πολιτιστικών αγαθών των νεότερων χρόνων, με προέκταση τη διατύπωση προτάσεων για τον χαρακτηρισμό τους, ως μνημεία ή ιστορικούς τόπους.
 • Έλεγχο και έγκριση μελετών, που εκπονούνται από τρίτους, για εργασίες, επεμβάσεις και αλλαγή χρήσης σε νεότερα μνημεία.
 • Έλεγχο και έγκριση μελετών, που εκπονούνται από τρίτους, επισκευής κτηρίων και ανέγερσης νέων εντός ιστορικών τόπων και στο περιβάλλοντα χώρο νεότερων μνημείων.
 • Έλεγχο και έγκριση ΜΠΕ για εγκατάσταση αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων, εγκαταστάσεων κινητής τηλεφωνίας και λατομικών εγκαταστάσεων, ΜΠΕ Τεχνικών Έργων Υποδομών, κτηριακών βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, γεωργικών και κτηνοτροφικών χρήσεων.
 • Γνωμοδοτήσεις για Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).
 • Γνωμοδοτήσεις για επικινδύνως ετοιμόρροπα κτήρια από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης και από την Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών.
 • Γνωμοδοτήσεις για ένταξη αυθαίρετων κατασκευών στο Ν. 4495/2017, για εξοικονομώ κατ΄ οίκον και για εγκατάσταση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Συντήρηση νεότερων μνημείων και πολιτιστικών αγαθών (κρήνες, αγάλματα, βοτσαλωτά, τοιχογραφίες κ.λ.π).
 • Σύνταξη μελετών για την αποκατάσταση, αναστήλωση, άρση ετοιμορροπίας σε νεότερα μνημεία και την υλοποίηση των αντίστοιχων έργων.
 • Υλοποίηση έργων ενταγμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου (ΕΣΠΑ)
 • Διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Τα υπαγόμενα τμήματα της Υ.Ν.Μ.Τ.Ε.Β.Α. είναι τα ακόλουθα:

 1. Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης,
 2. Τμήμα Προστασίας Νεωτέρων Μνημείων και Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών,
 3. Τμήμα Μελετών και Έργων Αναστήλωσης Μνημείων, Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων,
 4. Τμήμα Συντήρησης Νεωτέρων Μνημείων και Έργων Τέχνης.