ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 146588/3-4-2024 (ΑΔΑ: Ψ35Ε46ΝΚΟΤ-10Μ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

By Editor, Τρί, 04/30/2024 - 09:20
Προκηρύξεις
Προκηρύξεις Προσωπικού
/sites/default/files/2024-04/%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A3%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97%CE%A3.pdf.pdf
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.pdf.pdf