ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2021 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ VR/AR»

By Editor, Πέμ, 05/27/2021 - 11:53
Προκηρύξεις
Προκηρύξεις Έργων

Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου, σε συνέχεια της διατύπωσης θετικής γνώμης (αρ. πρωτ. 1396/25-05-2021) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το σχέδιο του τεύχους διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το έργο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών περιήγησης, τουριστικής και εκπαιδευτικής πλατφόρμας με ενσωμάτωση τεχνολογιών VR/AR» ΑΑ 3 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5030500 και προϋπολογισμού 58.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α., προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών περιήγησης, τουριστικής και εκπαιδευτικής πλατφόρμας με ενσωμάτωση τεχνολογιών VR/AR», με CPV: 72212517-6 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού τεχνολογίας των πληροφοριών, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Καταγραφή, διάσωση και ανάδειξη της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με  τη χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών και καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014 - 2020» με τα ακόλουθα στοιχεία:

Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού / Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου, Βουρνάζων 19, Μυτιλήνη, Τ.Κ 81132, τηλέφωνο: 2251040511, 2251040500, email: ynmba@culture.gr, ιστοσελίδα: www.ynmteba.gr, ιστότοπος: www.culture.gr.

Προϋπολογισμός / Πηγή χρηματοδότησης

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ευρώ (72.540,00 ευρώ), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, κωδ. ΣΑΕΠ 0881. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Βόρειο Αιγαίο 2014-2020” (κωδικός εναρίθμου 2019EΠ8810016).

Διάρκεια της σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της.

Συμβατικά τεύχη

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (συστημικός αριθμός: 133228). Το τεύχος της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)  http://www.promitheus.gov.gr και στις ιστοσελίδες της αναθέτουσας αρχής http:// www.culture.gr και http://www.ynmteba.gr.

Τρόπος - Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής  των προσφορών είναι η 14-06-2021  και ώρα 14:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στις 18-06-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

/sites/default/files/2021-05/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97%20%20%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%203%20%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%9A%CE%9F%CE%9B%CE%9B%CE%9F%20%CE%91%CE%94%CE%91%CE%9C.pdf
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΔΑΜ.pdf

Τ.Ε.Υ.Δ. ΣΕ ΜΟΡΦΗ .DOC

/sites/default/files/2021-05/3_%CE%A4%CE%95%CE%A5%CE%94_%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF_3_MIS_5030500.doc
3_ΤΕΥΔ_Υποέργο_3_MIS_5030500.doc

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ .DOC

/sites/default/files/2021-05/4_%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%91_%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5%203_%CE%9C%CE%99S%205030500.docx
4_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ_ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3_ΜΙS 5030500.docx